Ispitivanja električnih instalacija

Bez električne energije, danas je živiot skoro nezamisliv. Koristimo sve blagodati uređaja pogonjenih električnom energijom. Električnom energijom treba gospodariti i koristiti je na siguran način zbog niza opasnosti poput pogibelji ljudi i požara.

Nudimo  uslugu pregleda, provjere i  ispitivanja električnih instalacija  na niskom naponu, i to kako instalacija u građevinama, tako djelomično i električnim instalacija u strojevima. Zaštitne mjere, koje se primjenjuju na niskonaponskim (NN) mrežama i instalacijama važan su dio svakog elektroenergetskog sustava. To je prije svega zbog toga što je svaki potrošač električne energije najčešće ovisan o distributivnoj mreži i instalaciji niskog napona, te je potrebno osigurati pouzdano i neopasano (sigurno) korištenje
svih električnih uređaja (trošila) napajanih tim mrežama. Zaštitne se mjere odnose prije svega na zaštitu od strujnog udara kod dodira s opasnim naponima, koji se mogu pojaviti npr. u slučaju kvara na instalaciji ili nekvalitetno izvedenih radova.

Zato je potrebno kvalitetno ispitivanje provedenih zaštitnih mjera na električnim instalacijama uz pomoć kvalitetnih mjernih uređaja projektiranih i izvedenih primjenom norme EN 61557, čija je namjena provjeravanje i određivanje razine sigurnosti izvedene instalacije. Ocjenu ispravnosti instalacije treba, dakako, temeljiti ne samo na ishodu jednoga mjerenja, već na opsežnom mjerenju parametara svih dijelova
instalacije i uspoređivanju vrijednosti, koje trebaju biti unutar dozvoljenih vrijednosti, što je definirano odgovarajućim kvara na instalaciji.

Poslodavci su na temelju čl. 41. i 42. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014) obvezni osigurati u svakom trenutku sigurna, održavana i prilagođena sredstva za rad u uporabi koja moraju biti u ispravnom stanju te korištena u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da u vrijeme rada ne ugrožavaju radnike. Isto tako, poslodavci su obvezni obavljati preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.

U tom smislu, za vas obavljamo:

 • prvu provjeru i periodična ispitivanja električnih instalacija (u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (“Narodne novine”, br. 005/2010, C.3. Održavanje električne instalacije i normom HRN HD 60364-6:2016)
 • vizualni pregled i ispitivanja sustava zaštite od munje na građevinama (u skladu s Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (“Narodne novine”, br. 087/2008 i 033/2010)

Broj parametara električne instalacije, koje je trebalo i treba redovito kontrolirati i nadzirati, iz godine u godinu je sve veći, tako da danas treba imati dosta znanja, a i na raspolaganju doista snažnu i kvalitetnu ispitnu i mjernu opremu, da bi sve te parametre kvalitetno nadzirali. Osnovni parametri, koje treba kontrolirati kod ispitivanja niskonaponske (NN) električne instalacije (naponi do 1000 V AC i 1500 V DC), jesu:

 • otpor uzemljenja (i specifični otpor tla)
 • otpor i parametri izolacije vodiča, podova i
  zidova
 • parametri strujnih zaštitnih naprava: RCD-a, RCM-a i
  MRCD-a (jakost struje prorade i brzina aktiviranja, …
 • impedancija petlji kvara
 • jakost struje kratkog spoja i vrijeme reagiranja
  rastalnih i automatskih osigurača
 • probojna čvrstoća dielektrika i struje odvoda
 • preostali napon na utikaču nekog stroja nakon
  isklopa iz električne mreže
 • kontrola brojila električne energije
 • temperatura svih elemenata električne
  instalacije, … .