Stručni nadzor

STRUČNI NADZOR U GRADITELJSTVU

Svrha provođenja tehničkog savjetovanja investitora odnosno nadzora za investitora je da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine utvrđena građevnom dozvolom, te osigura izvođenje radova u skladu s važećim propisima.

Organizacija usluga tehničkog savjetovanja investitora i nadzora ovisi o vrsti građevine (radova), njenoj složenosti i veličini. O tome ovisi imenovanje jedne ili više osoba odgovornih za provođenje nadzora i tehničkog savjetovanja investitora (nadzorni inženjeri).
Tijekom obavljanja usluge stručnog nadzora, osoba odgovorna za nadzor je obvezna:

 • provjeravati izvode li se radovi u skladu s građevnom dozvolom i važećim propisima
 • koordinirati rad svih sudionika u gradnji, koji su u neposrednoj ugovornoj obvezi s investitorom
 • nadzor provoditi svakodnevno i ažurno u skladu s dinamikom izvođenja radova
 • podnositi odgovarajuće izvještaje investitoru o stanju radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova
 • davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova
 • izrada završnog izvješća za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda

 

Sadržaj usluge nadzora obuhvaća uz zakonske obveze i provjeru:

 • trošenje sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa)
 • održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.)
 • kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisustvo kod ispitivanja, preuzimanje radova, pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradilišta, preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po spcijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.)
 • izgradnje prema građevnoj dozvoli i izvedbenom projektu ( upotrebe materijala prema projektu, provođenja koncepcije građevine prema projektu, tumačenje nejasnoća iz projekta, rješavanje pojedinih detalja i sl.)
 • ostalo (kontrola unošenja podataka u građevni dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od naručitelja