Energetski pregled velikih poduzeća

H5 d.o.o je jedna od 16 pravnih osoba ovlaštenih za energetski pregled velikih poduzeća.

Tko je VELIKO PODUZEĆE?

 Ako ispunjavate bilo koja DVA od ova tri uvjeta smatrate se velikim poduzećem i obvezni ste provoditi energetske preglede za velika poduzeća.
  • Ukupnu aktivu veću od 20.000.000,00 €?
  • Godišnji prihod veći od 40.000.000,00 €?
  • Prosječan broj radnika veći ili jednak 250 u godini?

Osim toga, velikim poduzećima se smatraju banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, leasing-društva, društva za upravljanje UCITS fondovima, društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, UCITS fondovi, alternativni investicijski fondovi, mirovinska društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima, mirovinska društva koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima, dobrovoljni mirovinski fondovi, obvezni mirovinski fondovi te mirovinska osiguravajuća društva, društva za dokup mirovine, faktoring-društva, investicijska društva, burze, operateri MTP-a, središnja klirinška depozitarna društva, operateri središnjeg registra, operateri sustava poravnavanja i/ili namire i operateri Fonda za zaštitu ulagatelja neovisno o tome ispunjavaju li dva od tri gore navedena uvjeta.

Velika poduzeća značajni su potrošači energije, vode i ostalih sirovina koje troše u svom svakodnevnom radu. Energetskim pregledima prikupljaju se podaci o potrošnji energenata, troškovima, načinu održavanja i slično, na temelju čega se izrađuje prijedlog opravdanih mjera poboljšanja energetske učinkovitosti pojedinog velikog poduzeća. Energetski pregled uključuje i energetske preglede zgrada koje su u vlasništvu velikog poduzeća i/ili kojima se koristi veliko poduzeće izrađeni u skladu s propisom kojim se određuju energetski pregled zgrada i energetsko certificiranje, koji čine dio energetskog pregleda.

Pravilnikom o energetskom pregledu velikih poduzeća prenose se obveze iz Europske unije definirane Direktivom 2012/27/EU.