Elementi kvalitete električne energije

Gospodarski razvoj u svijetu utječe na vaţnost pojedinih elemenata kvalitete električne energije. Prije mnogo godina većina trošila je bila radnog karaktera pa je primarno bilo ustupiti električnu energiju uz minimalno odstupanje napona i frekvencije, dok se s vremenom glavni problem promijenio u dostupnost električne energije, pri čemu propadi, tranzijenti i druge smetnje nemaju veliki utjecaj na kvalitetu električne energije.

Sa napretkom ekonomije kontinuitet opskrbe, napon i frekvencija su i dalje vaţni parametri koji se uzimaju zdravo za gotovo pa se naglasak stavlja na skupinu karakteristika električne energije isporučene potrošaču. Tehnički parametri električne energije, tj. napona, koji se u mreţi promatraju su sljedeći:

 • mrežna frekvencija,
 • veličina napona,
 • promjene napona,
 • treperenje napona,
 • propadi napona,
 • kratkotrajni prekidi napona,
 • dugotrajni prekidi napona,
 • privremeni mreţni prenaponi između faznih vodiča iz zemlje,
 • impulsni prenaponi između faznih vodiča iz zemlje,
 • nesimetrija napona,
 • naponi viših harmonika,
 • naponi međuharmonika,
 • signalni naponi.

Mrežna frekvencija definirana je kao broj titraja naponskog vala u sekundi i u Europi iznosi 50Hz, dok u Americi iznosi 60Hz.

Veličina napona definirana je kao efektivna vrijednost napona na mjestu gdje se predaje električna energija i mjerena je u određenom vremenskom periodu.

Promjene napona predstavljaju odstupanja napona od referentne tj. nazivne vrijednosti i mogu biti uzrokovane promjenom opterećenja ili kvarovima u elektroenergetskom sustavu.

Treperenje napona ili tzv. flikeri su oscilacije napona koje se ponavljaju a definirani su kao zamjetljivo treperenje izazvano svjetlosnim podraţajem uz vremensko kolebanje svjetlosne gustoće ili spektralne razdiobe. Uzroci treperenja su česte i nagle promjene opterećenja. Ljudskom oku najviše smetaju flikeri frekvencije od 7 Hz do 10Hz.

Propad napona je privremeno smanjenje vrijednosti napona ispod nazivne vrijednosti, a najčešće je to u opsegu od 90% do 1% nazivne vrijednosti. Najčešće su uzrokovani kvarom ili naglim povećanjem opterećenja, a razvrstavaju se po dubini i trajanju.

Prekid napona je stanje pri kojem nestane napona, tj. kada napon padne ispod 1% nazivne vrijednosti. Prekidi se dijele na duge (duže od 3 minute) i kratke. U prekide napona koji su vezani uz kvalitetu električne energije ne ubrajaju se unaprijed najavljena i planirana isključenja napajanja.

Prenapon je stanje kada napon poraste iznad nazivne vrijednosti. Kratkotrajni prenaponi u mreži javljaju se u slučaju kvara ili pri sklopnim manipulacijama, udarima groma i slično, a njihova vrijednost obično ovisi o načinu uzemljenja mreže.

Impulsni prenapon (tranzijent) je visokofrekvencijska promjena napona koja traje manje od jedne poluperiode (10 ms), a mogu biti uzrokovani sklopnim operacijama, udarima groma, uklapanjima kapacitivnih tereta, itd. Oblici impulsnih prenapona mogu biti pozitivni, negativni, unipolarni, bipolarni, usjek, oscilirajući i višestruki prolaz kroz nulu.

Nesimetrija napona je stanje kada se naponi u trofaznom sustavu međusobno razlikuju po iznosu (amplitudi) ili ako kut između pojedine dvije faze nije 120°. Mjerilo asimetričnosti napona je omjer inverzne i direktne (izravne) komponente. Nesimetrija napona je u distribucijskim mrežama uzrokovana neravnomjernom raspodjelom tereta po fazama ili kvarom.

Naponi viših harmonika sinusoidni su naponi frekvencija koje su cjelobrojni višekratnici osnovne frekvencije. Izrazito su nepoželjni u mrežama jer se zbrajaju na osnovni val i time ga izobličuju što uzrokuje probleme u napajanju trošila, posebno osjetljivih (medicinska oprema).

Naponi međuharmonika sinusoidni su naponi frekvencija koje nisu višekratnici osnovne frekvencije, koji se u današnje vrijeme povećavaju zbog veće upotrebe pretvarača frekvencija i sličnih uređaja.

Signalni naponi su naponi superponirani na osnovni naponski val, a koriste se za upravljanje trošilima i opremom. Potrebno ih je kontrolirati kako ne bi došlo do nepoželjnog utjecaja.

Kvalitetnija električna energija dobiva se u slučaju kada se u razmatranje uključe i karakteristike opterećenja koje su u najvećoj mjeri uzrok poboljšanja kvalitete električne energije.

Read More

UPOV Županja –

Grad Županja i Općina Štitar zajedno čine aglomeraciju Županja te su kao partneri sudjelovali u provedbi projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“.

Komunalac d.o.o. Županja je bio nositelj projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ koji je ovih dana uspješno završen, obavljen je tehnički pregled i očekuje se uporabna dozvola.

Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Županja se sastoji od objekata areacijskog bazena, zgušnjivača mulja objekta predtretmana, ulazne crpne stanice, trafostanice, dehidracije mulja, crpne stanice visokih voda i kontrolne zgrade. Postrojenje radi u automatskom radnu, a prikaz i upravljanje radom UPOV-a je preko centralnog nadzornog sustava (CNUS)

 

Read More

Aglomeracija Županja

I još jedan projekt stručnog nadzora okončan s uspješnim tehničkim pregledom: Investitor : KOMUNALAC d.o.o., Veliki kraj 132, 32270 Županja Naziv građevine: AGLOMERACIJA ŽUPANJA – GRAĐENJE TLAČNIH CJEVOVODA DO PLANIRANOG UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA LOKACIJI VELIKE LIVADE, CRPNE STANICE „ŽUPANJA CENTAR“ I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE CRPNE STANICE STARA ŽUPANJA velikog kapaciteta u Županji
Read More

Anglomeracija Županja

Uspješno završen posao stručnog nadzora nad izgradnjom: PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ANGLOMERACIJE ŽUPANJA, SUSTAV ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA PODRUČJA OPĆINE ŠTITAR (II faza), precrpne stanice CS-2, CS-3, CS-7, CS-10, CS-4, CS-5, CS-6, CS-8, CS-9, CS-11, CS- 12, CS-14, CS-15

Read More

E-impuls

E-impuls - dobili bespovratna sredstva  (cca 300.000,00 kn) za nabavku mjerne opreme i računalnih programa

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: zatvoren od 30.9.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Sažetak: _
Predmet Poziva: Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.
Cilj Poziva: Potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.

Read More